Šioje svetainėje informacija neatnaujinama, išskyrus POSĖDŽIŲ KLAUSIMUS. Aplankykite naują Šiaulių miesto savivaldybės svetainę www.siauliai.lt

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

http://www.siauliaivvg.lt

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos 2020-04-30 raštu Nr. 1D-2192 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo“, 2020 m. birželio 11 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. 2020/3 patvirtinto vietos plėtros projektų rezervinį sąrašą Nr. 1/6 (žr. http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2017/03/Sarasas_1_6_Siauliu-VVG_rezervinis.pdf).

Siekiant gauti papildomą finansavimą (100 proc. paramos lėšų: ES ir valstybės biudžeto lėšos), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė pradėjo vykdyti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos neesminį keitimą. Su keitimu galite susipažinti http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2017/03/Strategija_keitimas_2021_planas-1.pdf

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Diana Armalienė: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ parengė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m. Kviečiame susipažinti.

2016 m. gruodžio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Audronės Ališauskienės ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Alfredo Jonuškos, pasirašė projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo” sutartį (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020). Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

Projekto trukmė: 2017 -2022 metais.

Projekto vertė: 112686,06 Eur, iš kurių 87912,98 Eur ES fondų lėšos, 7757,03 LR valstybės biudžeto lėšos ir 17016,05 Eur – Šiaulių m. savivaldybės lėšos.

Sutartis pasirašyta vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 162 punktu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.1V-917 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, suprantant, kad projekto finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik projekto sutartis, bet ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-483 ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai.

 

 

VVG naujienos 

    
 

Šiaulių miesto VVG įstatai

 

Atmintinė

 

VVG asociacijos narių susirinkimo ir valdybos posėdžių protokolai

 

Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas 
Apklausos rezultatai

 

Ataskaitos

 

2015 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių miesto VVG), kurios tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Šiaulių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Šiaulių miesto teritorijoje. Su asociacijos įstatais, kuriuose nustatyta priėmimo į asociaciją tvarka ir valdymo organai galite susipažinti žemiau esančiame dokumente „Šiaulių miesto VVG įstatai“.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės steigėjai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybė;
 2. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
 3. Šiaulių pramonininkų asociacija;
 4. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas“

Šiaulių miesto VVG nusprendė, jog siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo – būtina išsiaiškinti bendruomenės poreikius bei nustatyti esamas stiprybes, kurias tinkamai išnaudojus būtų galima gerinti įsidarbinimo galimybes, didinti socialinę integraciją bei gyventojų, ypatingai jaunimo, verslumą vietos veiklos grupės teritorijoje. Poreikių ir esamų problemų sprendimo būdų nustatymui bei pasirinkimui nuspręsta rengti vietos plėtros strategiją, įtraukiant kuo daugiau partnerių ir bendruomenės atstovų.

Numatomi šie Strategijos rengimo etapai:

 1. Poreikių tyrimas;
 2. Esamos situacijos analizė ir SSGG analizė;
 3. Poreikių ir problemų nustatymas prioriteto tvarka;
 4. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių identifikavimas, viešas aptarimas ir tvirtinimas;
 5. Finansinio plano parengimas ir tvirtinimas;
 6. Strategijos projekto pristatymas ir viešas svarstymas;
 7. Strategijos tvirtinimas ir pristatymas Šiaulių regiono plėtros tarybai.

Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su projektų įgyvendinimo ir finansavimo galimybėmis (žr. „Atmintinė“) bei dalyvauti vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Vietos plėtros strategija bus rengiama, įgyvendinant projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0046 „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis  (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonė „Vietos plėtros strategijų rengimas“). Baigti įgyvendinti projektą numatoma iki 2016 m. vasario 12 d.

Projekto dėka pirmą kartą bus sudaryta galimybė skirtingų sektorių atstovams ir visai Šiaulių miesto bendruomenei kartu identifikuoti aktualias problemas ir ieškoti pačių efektyviausių sprendimo būdų.

Strategijos įgyvendinimo metu, numatoma remti šias priemones:
1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);

2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);

3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);

4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 –3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-4 veiklomis vykdyti.

Kilus klausimams, prašome kreiptis:

Projekto vadovas: Diana Armalienė +370 606 044 62; +370 41 523 224

Elektroninis paštas vvgsiauliai@gmail.com

Internetinis puslapis www.siauliaivvg.lt

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-13 14:56:18 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai


 

      


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.